Освітня діяльність

У 2016 році Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія.

У 2021 році після акредитації освітньої програми Ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти було переоформлено згідно Наказу МОН від 30.11.2021 № 251-л.

«Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 біологія» Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, ID 22275, акредитована рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27.08.2021, протокол №14 (57). Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2182 дійсний до 01.07.2027 р.