Докторантура

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) здійснює щорічний набір до докторантури за спеціальністю 091 Біологія та біохімія.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступник надає керівнику відділу розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Відділ заслуховує наукову доповідь вступника і шляхом голосування визначає можливість зарахування до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради ІМБГ НАН України.

Вчена рада розглядає висновки відповідного відділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради оформляється наказом директора ІМБГ НАН України і подається до Президії НАН України.

Положення про аспірантуру та докторантуру

Термін навчання: 2 роки
Прийом документів: До 1 липня поточного року за адресою: 03143, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб. №19, 3-й поверх, служба вченого секретаря.

Як проїхати? Всі вказані нижче маршрути до зупинки - "Інститут бджільництва":

 • маршрутний автобус №496 (від ст. М Лук'янівська);
 • міський автобус №57 (від ст. М Академмістечко);
 • тролейбус №11 (від ст. М "Виставковий центр").
 Подаються документи:
 1. Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 2. Характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ІМБГ НАНУ, зі згодою бути науковим консультантом вступника.
 3. План докторської дисертації.
 4. Особовий листок (бланк отримати у Відділі кадрів ІМБГ НАН України) з вклеєною фотокарткою (3 х 4).
 5. Список наукових робіт (Форма 26), завірений вченим секретарем ІМБГ НАН України.
 6. Копії: дипломів про освіту спеціаліста/магістра з додатками, диплому доктора філософії (кандидата наук), завірені у Відділі кадрів ІМБГ НАН України (мати оригінали).
 7. Копія паспорту громадянина України (мати оригінал).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Папка паперова на зав’язках.
Довідки: Тел.: (+380 44) 526 11 29, (+380 44) 200 03 54; Факс: (+380 44) 526 07 59

Міщук Яніна Ромуальдівна, e-mail: mishchuk@imbg.org.ua;

Корж Ольга Вячеславівна, e-mail: inform@imbg.org.ua

Зарахування в докторантуру відбувається на конкурсній основі з 1 вересня поточного року.

Зразки документів для зарахованих докторантів:

До відома доктрантів

Протягом строку перебування в докторантурі докторант має подати до постійно діючої спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді:

 • дисертації або
 • опублікованої монографії або
 • наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.
 • Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення. {Абзац другий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 283 від 03.04.2019}

  До відома: Докторанти мають право на трудову діяльність у позанавчальний час (Розпорядження Президії НАН України від 04.06.2024 №337). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

  https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF