Аспірантура (PhD): Кафедра біології

У 2016 році Інститут молекулярної біології і генетики НАН України отримав Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Наказ МОН України від 08.07.2016 р. № 816). Код та найменування галузі знань – 09 Біологія; шифр та найменування спеціальності – 091 Біологія та біохімія (до 2023 року – 091 Біологія); ліцензійний обсяг – 50 осіб.

У 2021 році після акредитації освітньої програми «Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 09 Біологія» Ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти було переоформлено згідно Наказу МОН від 30.11.2021 № 251-л.

Для ефективного провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» в Інституті створена та успішно працює Кафедра біології ІМБГ НАН України.

Вступ до аспірантури

Керівний склад Кафедри біології ІМБГ НАН України:

    Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., с.н.с., завідувач кафедри: e-mail: t_sergeyeva@yahoo.co.uk, тел.: +380442000341

    Шкотова Людмила Василівна, к.б.н., секретар кафедри: e-mail: luda_shkotova@yahoo.com, тел.:+380442000364