Наукові семінари. Архів

Графік семінарських занять Лабораторії біомолекулярної електроніки

ДатаДоповідач — Назва доповіді
07.10.16 (15.00) Степурська К.В. — Звіт за 3-й рік аспірантури
Кучеренко Д.В. — Звіт за 1-й рік аспірантури
Солдаткіна О.в. — Звіт за 1-й рік аспірантури
12.10.16 (10.30) Мацишин М. — Розробка афінних біосенсорних систем для детектування мутацій, пов’язаних з Рh’-позитивною лейкемією та резистентними формами туберкульозу (апробація)
Дудченко О. — Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах (апробація)
21.10.16 (10.30) Корпан Я.І., Жибак М.Т., Зінченко О., Шкотова Л., Архипова В., Рачков О., Сергеєва Т.А., Солдаткін О.О., Пєшкова В.М. — Короткі звіти співробітників лабораторії за 2016 рік
27.10.16 Степурська К.В. — Розробка нових підходів для одночасного селективного визначення токсичних речовин різної природи за допомогою біосенсора на основі ацетилхолнестерази (апробація)
28.11.16 Кучеренко І.С. — РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ АТФ ТА АКТИВНОСТІ КРЕАТИН КІНАЗИ (апробація)
19.12.16 Жибак М.Т. — "Розробка амперометричних нанокомпозитних біо/хемосенсорів для визначення низькомолекулярних метаболітів у біологічних рідинах"

План семінарів відділу молекулярної онкогенетики на жовтень-грудень 2016 року.

Початок семінарів - 15.00, к. 209.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
06.10.16 р. Некрасов К. — Метилювання гена FOXP3 в тканині при аденокарциномі ендометрія.
20.04.16 р. Грищенко Н. В. — Секвенування нового покоління: нові можливості у дослідженні онкопатологій та мікробіому.
03.11.16 р. Маньковська О. — Виявлення метилування генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура.
17.11.16 р. Кіхно І. М. — Функціональний аналіз консервативного некодуючого елемента вірусу ядерного поліедрозу Autografa californika.
01.12.16 р. Розенберг Є. Е. — Дифференційно експресовані гени та генетичні і епігенетичні зміни у пухлинах простати.
15.12.16. р. Панасенко Г. В. — Визначення епігенетичних маркерів на моделі злоякісних новоутворень уротеліального тракту.

План семінарів на 2016 рр. лабораторії мікробної екології

науковий керівник – к.б.н. , с.н.с. Козировська Н. О.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
вересень Спільний семінар з Нанотехмед — Quantum dots, використання для мічення везикул
жовтень А. Гайдак — Зовнішньо-мембранні везикули бактерій
Н. Козировська — Біогенез везикул Bacillus
листопад К. Катуніна — Екзосоми, роль у канцерогенезі
І. Заєць — Роль 5 NT- нуклеотідаз та аденіну у канцерогенезі
грудень Л. Заїка — Заключний звіт за бюджетною тематикою
Д. Змейкоскі, І. Орловська — Композити наноцелюлози з лігніном, практичне значення

Семінари відділу регуляторних механізмів клітини до кінця 2016 року

ДатаДоповідач — Назва доповіді
12 жовтня Обговорення ходу робіт. Підготовка звіту за 2016 рік.
28 листопада Інформація про конференцію у Мінську. Обговорення формулювання запиту на нову тему 2018–2022 роки.
7 грудня Презентація (попереднє прослуховування) доповіді на внутрішній захист дисертації Я. Похоленко «Вплив генів інтерлейкіну-2 та інтерлейкіну-12 у складі рекомбінантних молекул різної конструкції на імунну відповідь піддослідних тварин".
20 грудня Сучасні підходи до підготовки МСК до трансплантації.

ГРАФІК проведення семінарів відділу генетики клітинних популяцій ІМБіГ НАНУ у 2016 р.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
17 жовтня Навроцька Д. О. — «Цитогенетичний аналіз генотипів Deschampsia antarctica Desv. з регіону Аргентинських островів Прибережної Антарктики»
26 жовтня Парнікоза І. Ю. — «Еколого-популяційна харктеристка місцезростань щучника антарктичного в умовах Морської Антарктики та її застосування в цитогенетичному дослідженні»
2 листопада Мірюта Н. Ю. — «Зведений латентний показник пристосовуваності: в популяціях рослин у природі у градієнті базових умов (динаміка) та в генотипах Deschampsia antarctica Desv. в умовах in vitro (тонка структура)»
30 листопада Пороннік О. О. — «Колекція рослин-екстремофілів роду Deschampsia», Мирюта А.Ю. «Біологічно-активні речовини екстрактів рослин роду Deschampsia»
14 грудня Спірідонова К. В. — «Мінливість геному рослин Deschampsia antarctica Desv. під впливом стресових чинників: при вирощуванні на штучних живильних середовищах та в присутності важкого металу кадмію in vitrо»
21 грудня Мельник В. М. — «Порівняльний аналіз послідовностей генів 5S рРНК видів роду Gentiana»

План семінарів групи системної біологіі на 4-й квартал 2016 р.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
10.10.16 Лихненко О. — Створення бази даних транскриптомів в плаценті і плацентарних клітинах людини за умов фізіологічного і патологічного перебігу вагітності. Основні і додаткові дані (атрибутиви). Переваги власно створеної бази даних (повнота інформації, зручність для користування в автоматичному режимі)
24.10.16 Звітний семінар
7.11.16 Ральченко С. — Технология редактирования генома с помощью КРIСПР технології
21.11.16 Марценюк О. П. — Секвенування нуклеотидних послідовностей наступного покоління (NGS). Технологія секвенування, збірка та анотація геномів і транскриптомів
05.12.16 Родрігес Р. Р. — Протеом і метаболом. Методичні підходи для аналізу протеому і метаболому. Принципи мас-спектрометрії
19.12.16 Фролова А. О. — Реконструкція біологічних процесів

План семінарів відділу генетики людини ІМБГ НАНУ на 2016 рік

ДатаДоповідач — Назва доповіді
20.01 Кучма М.Д. — Порівняльна характеристика гемопоетичних стовбурових/прогеніторних клітин плаценти, пуповинної крові та фетальної печінки людини
3.02 Мацевич Л.Л. — Моделювання злоякісних новоутворень in vivo: огляд світової практики
17.02 Папуга О.Є. — Початкові результати передклінічних досліджень окремих типів біологічно активних раневих покриттів, створених з використанням живих клітин людини
16.03 Пальчевська О.Л. — Мета-аналіз даних експериментальних робіт, присвячених гіпертрофії, спричиненої модуляцією активності канонічного Wnt-сигналінгу
6.04 Кочубей Т.О. — Лектини як потенційні речовини для таргетної терапії раку та модулятори апоптозу
27.04 Акуленко О.А. — Вплив деяких цитокінів на цитотоксичний і мутагенний ефект алкілувальних сполук у соматичних клітинах людини in vitro
18.05 Балацький В.В. — α-E-катенін у постнатальному розвитку та вікових перебудовах міокарда
29.06 Підпала О.В. — Наукові реалії та горизонти
28.09 Кочубей Т.О. — Дослідження можливих проапоптичних властивостей фітогемаглютиніну таі його ізолектинів в умова in vitro
12.10 Пальчевська О.Л. — Роль b-катеніну у післянатальному розвитку міокарда за умови кардіоспецифічної делеції одного алеля його гена
26.10 Кацан В.А. — До 110-річчя з дня народження видатного українського генетика Миколи Дмитровича Тарнавського (міжвідділівський семінар)
9.11 Нідоєва З.М. — MGMT: регуляція на різних рівнях
23.11 Півень О.О. — Сучасні тенденції у регенерації міокарда
7.12 Кушнірук В.О. — Каріотипічна мінливість клітин людини при становленні клітинних ліній in vitro
21.12 Рубан Т.П. — Дослідження біологічної активності екстрактів з рослин роду Deschampcia за допомогою МТТ-тесту

План семінарів відділу функціональної геноміки на ІІ півріччя 2016 року

ДатаДоповідач — Назва доповіді
06.10.2016 15.00
Актовий зал
Степаненко Олексій — Oncolytic viro-immune therapy: A promising strategy for the treatment of glioblastoma
07.11.2016 15.00
к.205а або актовий зал
Єршов Антон — Journal Club: A cost-effective RNA sequencing protocol for large-scale gene expression studies
14.11.2016 15.00
к.205а або актовий зал
Герасимчук Дмитро — Journal Club
28.11.2016 15.00
к.205а або актовий зал
Паньківський Сергій — Protein hnRNPK promotes accumulation of ITSN1 in cell nucleus
12.12.2016 15.00
к.205а або актовий зал
Авдєєв Станіслав — Journal Club
19.12.2016 15.00
к.205а або актовий зал
Онищенко Катерина — Journal Club

Графік проведення наукових семінарів відділу сигнальних систем клітини на 2016 рік

ДатаДоповідач — Назва доповіді
18.01.2016 Гаріфулін О.М. — p55 S6K1 нова сплайсова ізоформа S6K1 (матеріали для публікації)
01.02.2016 Заєць І.В. — Множинність сплайсових ізоформ S6K1 та їх функції.
22.02.2016 Сидорик Л.Л. — Особливості S6K1 сигналювання за кардіоваскулярних захворюваннях людини
14.03.2016 Чередник О.В. — Структура та класифікація пухлин молочної залози
28.03.2016 Савинська Л.О. — Видоспецифічні та тканиноспецифічні особливості експресії ізоформ S6K1
11.04.2016 Погрібна А.П. — Новітні підходи для аналізу субклітинної локалізації білків та комплексів
25.04.2016 Косач В.Р. — Роль mTOR-залежного сигнального шляху у відповіді клітини на стрес (регуляція утворення стресових та процесивних тілець)
16.05.2016 Маланчук О.М. — Роль СоА та його похідних у розвитку низки патологій людини
30.05.2016 Тихонкова — Наукометричні бази даних
13.06.2016 Заєць І.В. — Можливості на недоліки CRISPR/Cas9 технології для редагування геному
27.06.2016 Філоненко В.В. — Особливості регуляції CоА-синтази в клітинах ссавців.
11.07.2016 Крупська І.В. — Роль HsP90 в модуляції МАР-залежного сигналювання в кардіоміоцитах
19.09.2016 Філоненко В.В., Маланчук О.М., Косач В.Р. — За результатами X Парнасівької конференції (Польща, Вроцлав, 10-12 липня)
03.10.2016 Хоруженко А.І., Маланчук О.М. — За результатами FEBS конференції “CoA and its derivatives in health and disease” Марсель, 23-26 Серпень.
17.10.2016 Яковенко Л.Ф. — Регуляція апоптозу в кардіоміоцитах за допомогою аутоантитіл проти-HsP90.
24.10.2016 Косач В.Р. — Кількісний аналіз даних Вестерн-блот аналізу за допомогою програми Image Lab
14.11.2016 Хоруженко А.І. — Регуляція чутливості до естрогенів у клітин карциноми молочної залози з боку mTOR/S6K сигнальної мережі
28.11.2016 Філоненко В.В. — СоА-лювання як нова посттрансляційна модифікація білків
12.12.2016 Пальчевський С.С. —Залучення коротких прямих повторів до створення сплайсових варіантів мРНК гену mTOR

План семінарів відділу синтетичних біорегуляторів до кінця 2016 р.

ДатаДоповідач — Назва доповіді
23.11.2016, 11:00, к. 315 Ільченко М.М., к.х.н. — Квантово-хімічні методи в моделюванні структур G-квадруплексів
30.11.2016, 11:00, к. 331 Криворотенко Д.В., к.х.н. — Синтез заміщених монометинціанінів
14.12.2016, 11:00, к. 331 Кузів Я.Б., пров.інж. — Загальні підходи до створення водорозчинних органічних барвників