Звіти

Графік звітної сесії 2023

Графік звітної сесії 2023 (12-13 грудня)

Підготовка річних звітів наукових підрозділів ІМБГ НАН України за поточний рік та робочих планів на наступний рік.

РІЧНІ ЗВІТИ наукових підрозділів приймаються вченим секретарем до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника та в електронному вигляді за адресою: mishchuk@imbg.org.ua

РОБОЧІ ПЛАНИ на наступний рік (УВАГА! Робочі плани складаються як для бюджетної тематики так і для кожного проекту конкурсної тематики, крім міжнародних грантів) - приймаються вченим секретарем до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника.

Списки публікацій за звітний рік надавати у складі звіту за формою 26 - до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника. Перелік надається в порядку:

 • Монографії;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection– з активним посиланням;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України - з активними посиланнями;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до інших наукометричних баз даних (наприклад, Google Scholar, Copernicus тощо) - з активними посиланнями;
 • Препринти, збірники наукових праць, матеріали конференцій, видані науковим підрозділом;
 • Виробничо-практичні видання (практичні, методичні посібники, методичні рекомендації тощо);
 • Навчальні видання (навчальні програми, підручники, навчальні посібники: навчально-методичні, навчальні, наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити);
 • Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники тощо);
 • Тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що були організовані за кордоном;
 • Тези доповідей на українських науково-практичних заходах, а також на міжнародних заходах, що були організовані в Україні.

Завантажити:

Регламент звіту з перехідної теми на Вченій раді зазначено у Графіку звітної сесії

Підготовка звітів із завершених бюджетних тем

ЗВІТ із завершеної бюджетної теми має бути оформлений у 1 ДРУКОВАНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ . Всі Додатки до нього мають бути оформлені у 2 ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ . Всі звітні матеріали із завершеної бюджетної теми надаються Вченому секретарю до 21 грудня поточного року:

 1. ЗВІТ із завершеної теми з підписами та печаткою, згідно ДСТУ.
 2. Протокол прийому та оцінки науково-дослідної роботи + Список наукових публікацій із завершеної теми за п’ять років за формою 26 http://imbg.org.ua/uk/misc/docs/ (у порядку: монографії, статті, тези, патенти) за підписом наукового керівника.
 3. Реферат Звіту про НДР на 1 стор.
 4. Відгуки та висновки експертів (внутрішній + зовнішній).
 5. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів НДР (за наявності).
 6. Документи з прийому результатів головними організаціями-замовниками або державними комісіями (за наявності).
 7. Картки технічного рівня нових зразків продукції, технологічних процесів або інші документи, які визначають їх рівень (за наявності).
 8. Висновки замовників/користувачів результатів роботи про можливе їх використання, якщо результати не були впроваджені в процесі виконання НДР (за наявності).
 9. Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності (Додаток 7), створені під час виконання теми наукових досліджень, та Звіт про патентні дослідження (Консультації щодо оформлення документів з права інтелектуальної власності надає н.с. лабораторії трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Солдаткіна Ірина Арнольдівна e-mail: solirina@meta.ua, soldatkinairina19@gmail.com або каб. 19 (3-й поверх).
 10. Довідка про планові і фактичні витрати на науково-дослідну роботу за основними статтями витрат, кошторис (дані надає Терещенко Людмила Євгенівна за тел.: 526-96-22 або 2-й поверх).
 11. Облікова картка (ОК). ОК оформлює керівник (виконавець) НДР на сайті УкрІНТЕІ онлайн, куди завантажуються: 1.) Звіт (word/pdf), 2.) Список виконавців з підписами (pdf), 3.) Титульний лист з підписами й печаткою (pdf). Для зручності створено єдиний кабінет від ІМБГ НАН України на ім'я відповідальної особи за зберігання карток – Санченко О.М. Вхід в систему УкрІНТЕІ здійснюється з її логіном та паролем за посиланням . Консультації щодо оформлення РК та ОК надає Санченко Ольга Миколаївна e-mail: o.a.sanchenko@gmail.com
 12. Витяг з протоколу Вченої ради на 1 стор.
Завантажити:

Регламент звіту із завершеної теми – 20 хв.