Документи

Статут ІМБГ НАН України

План забезпечення принципів гендерної рівності


Кадри

Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією ІМБГ НАН України. Реєстраційний лист.

Конкурс на заміщення вакантних посад

ПОРЯДОК присвоєння вчених звань (професора, доцента та старшого дослідника) науковим і науково-педагогічним працівникам. (Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313 зі змінами згідно Наказу МОН України № 174 від 06.02.2017)

Експертна комісія ІМБГ НАН України щодо можливості опублікування матеріалів відкритим друком

Експертний висновок

Біоетика

Заява + Експертне рішення Комісії з біоетики ІМБГ НАН України (про дозвіл на захист дисертації)

Експертне рішення Комісії з біоетики ІМБГ НАН України (щодо відповідності нормам біоетики наукових матеріалів, що пропонуються для опублікування)

Експертне рішення Комісії з біоетики ІМБГ НАН України (про дозвіл на проведення досліджень для отримання фінансування)


Молодим вченим

Положення про стипендії Президента України для молодих вчених (ПОСТАНОВА Президії НАНУ №258).

Положення про стипендії НАН України для молодих вчених (ПОСТАНОВА Президії НАНУ №259).

Положення про Премію та Стипендію Верховної Ради України 2019 року. Оновлене.

Положення про Премію Президента України зі змінами 2016 року

Про премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Правила та перелік документів здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих учених. До уваги! У разі досягнення стипендіатом Президента України, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється {Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 315 (315-2018-п) від 25.04.2018} .

Про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України

Перелік наукових фахових видань

Форма 26 (Список наукових робіт)

ДСТУ

ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. (Набув чинності 01 липня 2017 р.)

ДСТУ 4163:2020 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. (Набув чинності 01 вересня 2021 р.)

Наказ МОН України 12.01.2017 р. № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України

Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України


Порядок формування тематики (Постанова Президії НАН України № 339 від 19.12.2018)

Посилання на Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України" на сайті НАН України

Завантажити форми для запиту

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (НАН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (МОН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (Голосіївська РДА).


Стажування

Стаття 34. Наукове стажування:

  • Наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними закладами) на наукове стажування, у тому числі довгострокове, до інших наукових установ та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордон.
  • Направлення на наукове стажування може відбуватися за ініціативою наукового (науково-педагогічного) працівника або за ініціативою наукової установи чи вищого навчального закладу.
  • Метою наукового стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
  • Строк наукового стажування не може перевищувати двох років.
  • З особами, які направляються на наукове стажування, укладається договір про направлення їх на наукове стажування до іншої наукової установи, вищого навчального закладу.
  • Фінансування витрат, пов’язаних із науковим стажуванням, може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (вищого навчального закладу), що направляє особу на наукове стажування, коштів, передбачених у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою, грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством. Стороною, що приймає, вважається наукова установа, інша дослідницька організація, вищий навчальний заклад, яка надала запрошення на наукове стажування. Стороною, що приймає, може бути нерезидент України.
  • Під час наукового стажування за науковим (науково-педагогічним) працівником, аспірантом, ад’юнктом, докторантом зберігається його основне місце роботи чи навчання (підготовки).
  • Період наукового стажування зараховується до наукового стажу наукового та науково-педагогічного працівника.
  • Наукові та науково-педагогічні працівники протягом місяця після завершення наукового стажування подають науковій установі, керівникові навчального закладу (наукової установи), що направив їх на наукове стажування, письмовий звіт про результати навчання, стажування та виконання завдання, затвердженого в установленому порядку. Згідно з рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи або вченої ради вищого навчального закладу наукове стажування може бути прирівняне до підвищення кваліфікації. Звіт підлягає затвердженню вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.
  • Положення про порядок наукового стажування затверджується Кабінетом Міністрів України

Нормативні документи, що регулюють умови стажування:

Відрядження

Модуль для відряджень (один аркуш, який заповнюється з двох сторін) за кордон (ZIP) та по Україні (ZIP)

Щодо звітних фінансвоих документів 2018.pdf

Інформація з ПОЛОЖЕННЯ про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:

"3. Порядок оформлення касових операцій

3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.
(пункт 3.1 глави 3 в редакції постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 277 ( z0944-05 ), із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 573 ( z0279-11 ) )

3.2. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", оформляються згідно з вимогами цього Закону.

3.3. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.
(абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252 ( z0448-09 ) )

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України."


Витрати на проживання в готелі та інші витрати у відрядженні

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат є розрахункові документи відповідно до:

а саме:

витрати на проживання підтверджуються одночасно двома документами – рахунком готелю і розрахунковою квитанцією!

витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, Ф.І.П. особи, що отримує послуги, вид отриманих послуг тощо. Печатка та підписи на документах організацій або фіз. осіб, які надають послуги з розміщення та проживання (у тому числі бронювання) – обов'язкові.


Завантажити:

Зразок заяви на відпустку:

Функціональні інструкції

Функціональна інструкція керівника науково-технічного проекту (гранту).